Nová jogová vôľa

Nová jogová vôľa je jogový prístup, ktorého východiskovou témou je vnášanie spirituality, duchovných obsahov do každodenného života.

Je to moderná jogová prax, ktorá kladie dôraz na duševné, jemnocitné prežívanie ásan a pozdvihnutie myšlienkových a citových síl duše. Vychádza zo základov jňana jogy (jogy múdrosti) a antropozofie (náuky o múdrosti človeka).

Telesný perfekcionalizmus, predčasné umlčanie zmyslov a ponorenie sa do vnútorného sveta podvedomia v nej nemajú miesto, nakoľko nie sú skutočne zmysluplné pre duchovno-duševný rozvoj.

Jogové cviky (ásany) podporené myšlienkovou prácou a pozorným venovaním sa trom duševným silám: mysleniu, cíteniu a vôli podnecujú tvorivé schopnosti človeka a posilňujú jeho záujem o celý morálny a sociálny život.

Prístup Novej jogovej vôle vypracoval  Heinz Grill, liečebný praktik, učiteľ jogy, horolezec a autor spirituálne-filozofických textov.   Publikoval veľké množstvo kníh v oblasti jogy, pedagogiky, architektúry. V oblasti spirituality prináša napr. zaujímavé pojednania o najhlbších súvislostiach  a rozdielnostiach východného a západného spirituálneho učenia.  O pojme Nová jogová vôľa poprvýkrát pojednával Rudolf Steiner, antropozofický lekár a filozof, a mal na mysli, že joga, tak ako sa sa po mnohé tisícročia uplatňovala v indickej kultúre, je dnes anachronická a vyžaduje novú interpretáciu.  

Heinz Grill ako jogový zanietenec sa intenzívne zaoberá hľadaním duchovných obsahov, ktoré sú duševne poňateľné pre západného človeka a súčasnú dobu, a ktoré ďalej rozvíjajú myšlienky Rudolfa Steinera.  Individuálna cesta duchovného rozvoja potrebuje vhodné predstavy, obsahy a cvičenia, ktoré môže človek uplatňovať pre výchovu seba samého a pre rozvíjanie svojich duševných schopností pre plnší sociálny život.

Aj pomocou jogy  napĺňajú ľudia svoju túžbu po slobode. Skutočná sloboda však nespočíva v svojvoľnom konaní, vo vonkajšom sebavedomí, či v oslobodení sa od fyzických potrieb. Slobodou v Novej jogovej vôli rozumieme odpútanie sa zo subjektívnosti a uplatňovanie myslenia, cítenia a konania z objektívneho pozorovania vecí, objektu alebo témy.  Pre úvahu o skutočnej slobode som vybrala jednu z myšlienok Heinza Grilla:

„SLOBODA – aké to tajuplné slovo, veľké mystérium Ja?
Je sloboda dimenziou splynutia s nekonečnosťou kozmu ako vznášanie sa na perutiach
mimozemskej voľnosti a zvodnej extázy?

Nie. Táto sloboda pripomína jogínske pokušenie. Pretože práve v opaku, 
v hľadaní spojenia a záväznosti skúšajú sa ľudské sily duše so zemskou látkou. 

SLOBODA je potom iste zrelšia a pozoruhodná, 
keď sa osvedčí v tiesniach a požiadavkách života zásvitom Ja a 
vychádzajúc z tohto Ja, majstruje spájanie spirituality a pozemského života.“ 

Heinz Grill

K rôznym súvislostiam jogových pozícií (ásan) a duševného života, ako aj k prepojeniu jogy s každodenným životom, nájdete náhľady z môjho štúdia a mojich skúseností, v samostatnej sekcii Pohľady