Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Podmienky účasti

1. Poskytovateľom služieb jogovej školy je Miriam Bellušová, Jaseňová ul. 2360/3, 900 42 Miloslavov, IČO: 50 588 257, zaregistrovaná v živnostenskom registri č. 110-252384 a v registri fyzických osôb v športe,  vedených príslušnými štátnymi orgánmi (ďalej „poskytovateľ“).
2. Odberateľom je fyzická osoba, ktorá sa zúčastní na lekcii jogy (ďalej len „klient“).
3. Objednávateľ je právnická osoba, ktorá objednáva kurz jogy pre svojich zamestnancov alebo pre iné osoby vo vzťahu k právnickej osobe. Zamestnanci právnickej osoby, príp. iné osoby zúčastňujúce sa na lekcii jogy sú klientami. Objednávateľom je tiež fyzická osoba, ktorá pre klienta zakúpi darčekové poukážky v zmysle bodu 18. týchto podmienok.

4. Účasť klienta na lekcií alebo kurze jogy vyžaduje prihlásenie, a to jedným z nasledovných spôsobov:
a) prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke poskytovateľa;
b) prostredníctvom emailovej správy doručenej na mailovú adresu zverejnenú na stránke poskytovateľa;
c) osobne, v čase konania lekcie jogy;
d) prostredníctvom hromadného prihlásenia objednávateľom.

5. Prihlásenie obsahuje meno klienta, jeho emailovú adresu, termín a miesto konania kurzu.
6. Poskytovateľ upovedomí klienta o akceptácií prihlásenia, a to formou emailovej správy alebo v osobnej, príp. telefonickej komunikácií. Poskytovateľ si vyhradzuje právo prihlásenie klienta neakceptovať, najmä z kapacitných dôvodov alebo z dôvodu zdravotných prekážok u klienta a aj bez uvedenia dôvodu.
7. Prihlásenie  je záväzné len v prípade uhradenia ceny za kurz alebo poplatku za lekciu, po akceptovaní prihlásenia poskytovateľom.

8. Kurzom sa označuje ucelený cyklus niekoľkých lekcií jogy, opakujúcich sa v rovnakom dni týždňa a v rovnakom čase dňa, spravidla v období troch po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej „obdobie kurzu“).
9. Lekcia jogy znamená jedna výuková hodina jogy, spravidla v trvaní 60 alebo 90 min.
10. Cena za kurz je splatná jednorázovo, najneskôr po prvej lekcii vybraného kurzu. Poplatok za lekciu je splatný v deň konania lekcie, jednorázovo pred jej začiatkom.
11. Cenu za kurz alebo poplatok za lekciu možno uhradiť v hotovosti alebo prevodom na bankový účet uvedený na webovej stránke poskytovateľa. V prípade úhrady na bankový účet doplní klient k údajom z prihlášky svoje fakturačné údaje: adresu trvalého pobytu, alebo miesto podnikania a IČO.

12. V prípade neúčasti na niektorej lekcii jogy z vybraného kurzu, má klient právo nahradiť si túto lekciu v inom dni podľa rozvrhu, v období trvania zvoleného kurzu.
13. Prenos neabsolvovaných lekcií z kurzu do nasledujúceho obdobia kurzov nie je možný. Vo výnimočných prípadoch, napr. zo zdravotných alebo závažných osobných dôvodov, na základe žiadosti klienta, môže poskytovateľ prenos neabsolvovaných lekcií do ďalšieho obdobia kurzov akceptovať.
14. Peňažná náhrada za neabsolvované lekcie kurzu sa neposkytuje.

15. Klient sa zúčastňuje na lekcii jogy z vlastného rozhodnutia a na vlastnú zodpovednosť.

16. Ustanovenia týchto obchodných podmienok platia primerane aj pre individuálne lekcie a kurzy jogy organizované v priestoroch objednávateľa.

17. V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov klient súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške, za účelom informovania o aktivitách v oblasti jogy a pre administratívne úkony súvisiace s organizáciou lekcií a kurzov jogy. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou, a to emailom zaslaným na adresu info@ad-joga.sk. 

 18. Cenu za kurz je možné uhradiť aj prostredníctvom darčekových poukážok vydávaných Poskytovateľom. Hodnota darčekových poukážok je stanovená dohodou poskytovateľa a objednávateľa. V prípade zasielania darčekovej poukážky poštou, znáša objednávateľ aj poplatky za poštové služby. Termín a spôsob uplatnenia darčekovej poukážky sa určí dohodou poskytovateľa a klienta.

19. Klient môže zrealizovať úhradu za služby Poskytovateľa aj prostredníctvom karty Multisport, vydanej spoločnosťou Benefit Systems Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, pričom cena služieb sa riadi platným cenníkom Poskytovateľa. Podmienkou uplatnenia karty Multisport je akceptované prihlásenie na kurz alebo lekciu zo strany poskytovateľa.

 

Vydané dňa 19. 12. 2016, 

1. úprava dňa 3. 10. 2017,
2. úprava dňa 31.5.2018,
3. úprava dňa 31.12.2018
4. úprava dňa 24.3.2023
Posledná úprava dňa 10.8.2023.