Podmienky účasti

1. Poskytovateľom služieb jogovej školy je Miriam Bellušová, Sklenárova 12, 821 09 Bratislava, IČO: 50 588 257, zaregistrovaná v živnostenskom registri č. 110-252384 a v registri fyzických osôb v športe,  vedených príslušnými štátnymi orgánmi (ďalej „poskytovateľ“).
2. Odberateľom je fyzická osoba, ktorá sa zúčastní na cvičení jogy (ďalej len „klient“ alebo „cvičiaci“).
3. Objednávateľ je právnická osoba, ktorá objednáva kurz jogy pre svojich zamestnancov alebo pre iné osoby vo vzťahu k právnickej osobe. Zamestnanci právnickej osoby, príp. iné osoby zúčastňujúce sa na cvičení jogy sú klientami.
4. Účasť klienta na cvičení vyžaduje prihlásenie, a to jedným z nasledovných spôsobov:
a) prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke poskytovateľa;
b) prostredníctvom emailovej správy doručenej na mailovú adresu zverejnenú na stránke poskytovateľa;
c) telefonickým oznámením;
d) osobne, v čase konania lekcie jogy;
e) prostredníctvom hromadného prihlásenia objednávateľom.
5. Prihlásenie obsahuje meno klienta, jeho emailovú adresu, termín a miesto konania kurzu.
6. Poskytovateľ upovedomí klienta o akceptácií prihlásenia na cvičenie, a to formou emailovej správy alebo v osobnej, príp. telefonickej komunikácií. Poskytovateľ si vyhradzuje právo prihlásenie klienta na cvičenie neakceptovať, najmä z kapacitných dôvodov alebo z dôvodu zdravotných prekážok u klienta.
7. Prihlásenie na cvičenie je záväzné len v prípade uhradenia ceny za kurz alebo poplatku za lekciu, po akceptovaní prihlásenia poskytovateľom.
8. Kurzom sa označuje ucelený cyklus cvičení jogy, pozostávajúci z niekoľkých lekcií jogy, opakujúcich sa v rovnakom dni týždňa a v rovnakom čase dňa, spravidla v období troch po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej „obdobie kurzu“).
9. Lekcia jogy označuje jedno cvičenie jogy, spravidla v trvaní 60 alebo 90 min.
10. Cena za kurz je splatná jednorázovo, najneskôr po prvej lekcii vybraného kurzu. Poplatok za lekciu je splatný v deň konania lekcie, jednorázovo pred jej začiatkom.
11. Cenu za kurz alebo poplatok za lekciu možno uhradiť v hotovosti alebo prevodom na bankový účet uvedený na webovej stránke poskytovateľa. V prípade úhrady na bankový účet doplní klient k údajom z prihlášky svoje fakturačné údaje: adresu trvalého pobytu, alebo miesto podnikania a IČO.
12. V prípade neúčasti na niektorej lekcii jogy z vybraného kurzu, má klient právo nahradiť si túto lekciu v inom dni podľa rozvrhu, v období trvania vybraného kurzu.
13. Prenos neabsolvovaných lekcií z kurzu do nasledujúceho obdobia kurzov nie je možný. Vo výnimočných prípadoch, napr. zo zdravotných alebo závažných osobných dôvodov, na základe žiadosti klienta, môže poskytovateľ prenos neabsolvovaných lekcií do ďalšieho obdobia kurzov akceptovať.
14. Peňažná náhrada za neabsolvované lekcie kurzu sa neposkytuje.
15. Klient sa zúčastňuje na cvičení jogy z vlastného rozhodnutia a na vlastnú zodpovednosť.
16. Ustanovenia týchto obchodných podmienok platia primerane aj pre individuálne lekcie a kurzy jogy organizované v priestoroch objednávateľa.

17. V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov klient súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške, za účelom informovania o aktivitách v oblasti jogy a pre administratívne úkony súvisiace s organizáciou cvičení jogy. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou, a to emailom zaslaným na adresu info@ad-joga.sk. 

 18. Cenu za kurz je možné uhradiť aj prostredníctvom darčekových poukážok vydávaných Poskytovateľom. Hodnota darčekových poukážok je uvedená v platnom cenníku. V prípade zasielania darčekovej poukážky poštou, znáša kupujúci aj poplatky za poštové služby. 

 

Vydané dňa 19. 12. 2016, 

1. úprava dňa 3. 10. 2017

Posledná úprava dňa 31.5.2018