Joga a rakovina

V jarnom cykle kurzov poprvýkrát na Slovensku prinášame špecializované cvičenie jogy určené pre ľudí s onkologickou skúsenosťou. Sú určené pre tých, ktorí prekonali, alebo aktuálne prechádzajú liečbou onkologického ochorenia.  Cvičenie jogy je podpornou aktivitou počas liečby,  vytvára priestor na lepšie porozumenie súvislostí tela a ľudského vedomia, na vlastnú, aktívnu kreatívnu prácu a povzbudenie záujmu o okolie.

Cieľom nového programu kurzov je pomocou kreatívneho cvičenia jogy sprostredkovať ľuďom postihnutým rakovinou možnosti, ako posilňovať vlastný imunitný systém, ako utvárať zmysluplný vzťah k životu a svetu napriek postihnutiu chorobou, a tiež
ako pochopiť význam choroby pre ďalší rozvoj človeka na duchovno-duševnej úrovni. 

Joga je zdravý pohyb, vykonávaný v takej miere, ktorú jednotlivec zvláda s ohľadom na vlastné možnosti. No predovšetkým je to práca vedomia, ktorá ponad fyzické možnosti, prostredníctvom predstáv a zaoberania sa obsahmi jogových cvikov, tzv. ásan daruje človeku pokoj. Odpútanie od naliehajúcich myšlienok a venovanie pozornosti okolitému priestoru a estetickým formám je základom terapie.

Cvičenia jogy sa konajú od polovice apríla do konca júna 2018:

Pondelok 12:30 - 14:00  na Mickiewiczovej ul. 2, Bratislava,  Open Mind Centrum 

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom webovej stránky  Školy jogy AD-joga.

Súčasťou kurzu budú teoretické prednášky spojené s diskusiou, v trvaní ca 30 min. a praktické cvičenie v trvaní ca 60 min.

Bližšie informácie nájdete v samostatnom článku venovanom tejto téme.

Sprievodnou literatúrou ku kurzu je kniha Joga a rakovina, ktorá obsahuje jednotlivé teoretické bloky a aj návody na samostatné cvičenie jogových pozícií.