Nová jogová vôľa

Nová jogová vôľa je jogový prístup, ktorého východiskovou témou je vnášanie spirituality, duchovných obsahov do každodenného života.  
Jogové cviky (ásany) podporené myšlienkovou prácou a pozorným venovaním sa trom duševným silám: mysleniu, cíteniu a vôli  podnecujú tvorivé schopnosti človeka a posilňujú jeho záujem o celý morálny a sociálny život. 

Prístup Novej jogovej vôle vypracoval  Heinz Grill, liečebný praktik, učiteľ jogy, horolezec a autor spirituálne-filozofických textov.   Publikoval veľké množstvo kníh v oblasti jogy, pedagogiky, architektúry. V oblasti spirituality prináša napr. zaujímavé pojednania o najhlbších súvislostiach  a rozdielnostiach východného a západného spirituálneho učenia.  O pojme Nová jogová vôľa poprvýkrát pojednával Rudolf Steiner, antropozofický lekár a filozof, a mal na mysli, že joga, tak ako sa sa po mnohé tisícročia uplatňovala v indickej kultúre, je dnes anachronická a vyžaduje novú interpretáciu.  

Heinz Grill ako jogový zanietenec sa intenzívne zaoberá hľadaním duchovných obsahov, ktoré sú duševne poňateľné pre západného človeka a súčasnú dobu, a ktoré ďalej rozvíjajú myšlienky Rudolfa Steinera.  Individuálna cesta duchovného rozvoja potrebuje vhodné predstavy, obsahy a cvičenia, ktoré môže človek uplatňovať pre výchovu seba samého a pre rozvíjanie svojich duševných schopností pre plnší sociálny život.

Aj pomocou jogy  napĺňajú ľudia svoju túžbu po slobode. Skutočná sloboda však nespočíva v svojvoľnom konaní, vo vonkajšom sebavedomí, či v oslobodení sa od fyzických potrieb. Slobodou v Novej jogovej vôli rozumieme odpútanie sa zo subjektívnosti a uplatňovanie myslenia, cítenia a konania z objektívneho pozorovania vecí, objektu alebo témy.  Pre úvahu o skutočnej slobode som vybrala jednu z myšlienok Heinza Grilla, ktorá znie:

„SLOBODA – aké to tajuplné slovo, veľké mystérium Ja?
Je sloboda dimenziou splynutia s nekonečnosťou kozmu ako vznášanie sa na perutiach
mimozemskej voľnosti a zvodnej extázy?

Nie. Táto sloboda pripomína jogínske pokušenie. Pretože práve v opaku, 
v hľadaní spojenia a záväznosti skúšajú sa ľudské sily duše so zemskou látkou. 

SLOBODA je potom iste zrelšia a pozoruhodná, 
keď sa osvedčí v tiesniach a požiadavkách života zásvitom Ja a 
vychádzajúc z tohto Ja, majstruje spájanie spirituality a pozemského života.“  Heinz Grill

K rôznym súvislostiam jogových pozícií (ásan) a duševného života, ako aj k prepojeniu jogy s každodenným životom, nájdete náhľady z môjho štúdia a mojich skúseností, v samostatnej sekcii Pohľady