Joga aj pre ľudí s rakovinou

Onkologické ochorenia sa stávajú častou témou našich rozhovorov. Je už skôr zriedkavosťou, poznať rodinu, v ktorej nik netrpí týmto ochorením. 

Cieľom nového programu kurzov je pomocou kreatívneho cvičenia jogy sprostredkovať ľuďom postihnutým rakovinou možnosti: 

  • ako posilňovať vlastný imunitný systém,
  • ako utvárať zmysluplný vzťah k životu a svetu napriek postihnutiu chorobou, a tiež
  • ako pochopiť význam choroby pre ďalší rozvoj človeka na duchovno-duševnej úrovni.

V mysliach ľudí je rakovina spojená s veľkým tajomnom, strachom o seba a svojich blízkych, strachom z liečby, a v nemalej miere aj strachom zo smrti. Tento strach a neznáma bytosť choroby obmedzujú schopnosť konať, hľadať riešenia a vzoprieť sa spleti osudu. Kľúčom pre zaujatie správneho postoja k chorobe je práve poznanie, vedomosť o možných riešeniach, vedomosť o účinnosti a rizikách liečby a o jej vedľajších účinkoch, vedomosť o perspektívach.

Len málo skutočného poznania sa dostáva k pacientom dotknutým rakovinou. Medicína pozná len obmedzené riešenia, lekári sami sú konfrontovaní s neznámymi príčinami choroby a sú rovnako postihnutí strachom z rakoviny a z jej následkov. Príležitosť mnohokrát využívajú zištní liečitelia so zázračnými liečivami na jednej strane a farmaceutické spoločnosti  s doplnkami výživy na strane druhej. Informácie o naozaj účinných alternatívnych postupoch liečby sú vzácne a vyžadujú pátranie na rôznych úrovniach ako v detektívnych románoch.

Jedným zo zdrojov, ktoré poskytujú kvalitné odborné informácie, sú výskumy a bádania v oblasti rakoviny realizované spirituálnym učiteľom a liečebným praktikom Heinzom Grillom. Vo svojom diele venovanom terapeutickému aplikovaniu koncepcie Novej jogovej vôle v liečbe rôznych ochorení sa zaoberal aj súvislosťami rakovinového ochorenia. V roku 2002 vydal knihu "Vysvetlenie, profylaxia, terapia rakoviny z celostného medicínskeho a spirituálneho hľadiska". Táto kniha a najmä na jej základe autorom Muratom Örsom vypracovaná metodika pre cvičenie vhodných jogových zostáv, tvorí základ pre nový program kurzov jogy pre onkologických pacientov.

Vedomá, tvorivá práca človeka a zaoberanie sa jogovými cvikmi a ich obsahmi sú vhodné prostriedky pre predchádzanie stavom úzkosti, strachom a obavám, ktoré rakovina vyvoláva. Ochraňuje aj pred psychickým preťažením, ktoré má svoj pôvod v cudzích vonkajších nátlakoch a manipuláciách. Tvorivý potenciál ľudí v dnešných pracovných podmienkach spravidla nie je cenený, ba je až potláčaný. Obvyklá je snaha o jeho nahradenie overenými efektívnymi postupmi práce, požiadavkou na vysoký a stále sa zvyšujúci výkon. Za týchto okolností človek potrebuje alternatívu, nový priestor pre sebarealizáciu, kde uplatní svoje skutočné duševné sily, aby sa ochránil pred stresom a radosť ubíjajúcim stereotypom práce, ktoré ústia až do apatie a úplnému podriadeniu sa situácií, bez nádeje na zmenu. Životné sily človeka sa tak strácajú v nezmysluplnom „systéme“ a chýbajú mu pre zdravie.

Ozdravne pôsobí napríklad umenie, cítenie estetiky a rytmickosti, ktoré oslovujú viac citový život človeka, než jeho intelekt. Aj štúdium jogy zamerané na estetické, umelecké formovanie jogových pozícií, tzv. ásan, na posilňovanie tvorby predstáv a snaha porozumieť hlbším významom, ktoré ásany obsahujú, je podnetným prostriedkom budovania tvorivých, životných síl. A v neposlednom rade aj tréning vôľových schopností posilní človeka oslabeného vplyvmi choroby. Tým sa povzbudzujú liečebné sily organizmu a imunitný systém sa posilňuje v schopnosti zachytiť rakovinové dianie v rôznych orgánoch tela.

Vo svojej všeobecnej jogovej praxi kladiem dôraz na individuálnu prácu s klientom/študentom jogy; aby porozumel jogovej ásane nielen z fyzickej, ale aj obsahovej stránky. Z tohto porozumenia buduje vlastný vzťah k jogovej ásane a môže sa napokon samostatne venovať jej utváraniu, prežívaniu formy a estetickému obrazu. Mojim cieľom je, aby joga skvalitnila nielen zdravie človeka, ale aj jeho celkový  postoj k životu.

Pre úplnosť dodávam, že nie som lekár, ani zdravotnícky terapeut. Mám však hlbokú skúsenosť s utrpením môjho manžela, ktorý zomrel po neúspešnej dlhoročnej liečbe obzvlášť agresívneho typu rakoviny prínosových dutín a mám osobnú skúsenosť s významom cvičenia jogy v životných obdobiach, ktoré by niekto nazval ťažkými, či zložitými. Viera, že ľudský život má zmysel napriek obdobiu choroby a že chorí blízki majú byť v úprimnej podpore podnecovaní k sebaaktivovaniu svojich síl, je mojou hnacou silou na tejto ceste.

Nový program kurzov jogy pre onkologických pacientov  prebieha v jarnom období  2018. Informácie o časoch a miestach konania lekcií nájdete  v Rozvrhu. Pre prípadné otázky neváhajte využiť mailovú komunikáciu so mnou, alebo zašlite dotaz prostredníctvom kontaktného formulára. Prosím neprihlasujte Vašich priateľov a blízkych v ich zastúpení. Vlastné rozhodnutie pre zapojenie sa do novej aktivity je prvým krokom k slobodnejšiemu životnému postoju.